şamanizm

entry 166 galeri 5 video 1 ses iyilertrends
 1. 1.
  şamanizm türklerin islamiyeti seçmeden önce inandıkları, temelinde iyi ruh - kötü ruh, gök tanrı olan din. günümüzdeki bazı alışkanlıklar şamanizmden kalmadır:
  -türbelere, ağaçlara bez bağlamak,
  -lohusa şerbeti,
  -adak adamak,
  -"şeytan kulağına kurşun diyip", tahtaya vurmak,
  -toktamış, satılmış, satı, durmuş, yaşar, duran gibi isimler,
  -kan kardeşliği,
  -kurbanlık hayvanı süslemek.
  #96933 :)
 2. 2.
  Temel olarak sihir ve buyuye dayanan belki de insanlığın en eski inanclarından olan kabile dini.
  Şamanist inanca göre dünya, gök, yeryüzü ve yeraltı olmak üzere üç kısma ayrılır.
  Şamanlıktaki bir diğer inanışta, insan neslinin sonsuz bir şekilde devamlılığı düşüncesi.
  Şamanizm günümüzde Türkler ve diğer Orta Asya halklarının hayatını değişik oranlarda etkilemeye devam etmekle birlikte halen Orta Asya'da başlı başına bir din olarak devam etmektedir.
  #347807 :)
 3. 3.
  Şaman büyücülerinin efsanevi masallarıyla insanları büyülediği bir tür mistik inanç.Şaman büyücülerinin bedenlerini parçalayıp tekrar birleştirdikleri gibi gerçek dışı bir inanç vardı.Günümüzde ise saman olup gitmiştir bu inanç.
  #404403 :)
 4. 4.
  hala sibirya'da yaşayan bazı kabilelerin dinsel inancı.
  #404408 :)
 5. 5.
  Nihal Atsız'a göre "türklerin gerçek dini."
  #404465 :)
 6. 6.
  türklerin tarihlerinde inanmadıkları dinlerden biridir.

  "Türkler, tarihi boyunca asla Şamanist olmamıştır. Şamanlık Moğolların dinidir. Ortaasyada yaşayan üç büyük milletin üçü de kültür bakımından birbirlerine taban tabana zıttır. Bunlar; Türkler, Moğollar ve Çinlilerdir. Hem ırk, hem de din bakımından birbirleriyle yakınlıkları yoktur. Çin'de, Türklerin mızmız dinler olarak vasıflandırdığı Konfüçyanizm, Budizm gibi inanışlar yaygın iken, Moğollar Şamanist idiler. Din adamlarına da Şaman adı verilirdi. Türkler, Şamanist olmadığı gibi aralarında Şaman adı verilen din adamları da yoktu. Çin ve Moğolistan'daki inançların çok daha saf olanına sahiptiler. Bir olan yaratıcıya, Ulu Tanrı anlamında Gök Tanrı adını kullanılıyordu.

  islamiyetten önceki Türk dini inancına bakıldığında şaşılacak derecede islam akaidine benzeyen noktalar görülür. Bunları Çin ve Moğol dinlerinde görmek mümkün değildir. En başta geleni vahdaniyet / yaradanın bir olması inancıdır. Doğulu ve batılı bütün tarihçiler bunda birleşmişlerdir. Bunun yanısıra ahirete, öldükten sonra hesabın varlığına, cennet ve cehenneme inançları vardır. Din adamları bulunmuyordu, ancak Kam adı verilen büyücü / kahin karışımı bir mesleği icra edenler vardır. Fakat bunların din adamlığı ile ilgisi yoktur. Moğollardaki Şaman ile Türklerdeki Kam arasındaki fark ise, bugün cinci hoca adı verilen insanlarla diyanet görevlilerin arasındaki fark gibiydi. Bu inançlarını müslüman oldukları 10. yüzyıla kadar devam ettirmişlerdir. Budizm, Mecusilik, Şamanizm, Taoizm, Maniheizm gibi bin türlü dinin kaynaştığı bir bölgede islama bu kadar yakın olan inançlarının kaynağı ne idi? Maalesef bugüne kadar araştırılması yapılmamıştır. Ancak kaynaklar tarandığı zaman bir takım ip uçlarına rastlamak mümkündür. "

  http://www.biyografi.net/DetaySon.asp?HABERID=19
  #610251 :)
 7. 7.
  (bkz: paganizm)
  #610272 :)
 8. 8.
  --spoiler--
  şeytanlar şeytanlar bu kuzu ciğeri size yetmez mi? neden daha hala bir bakire ciğeri istersiniz.
  --spoiler--

  kaynak: şamanizm adlı bir kitap.
  #754059 :)
 9. 9.
  (bkz: Tanrı dağı mı yüksektir hıra dağı mı sorunsalı)
  #754167 :)
 10. 10.
  türkler bilinenin aksine şamanist değillerdi. atalar kültü, göktanrı kültüne dayanan kompleks bir dini yapıyı benimsemişlerdi.
  #769123 :)
 11. 11.
  çok fazla moonsorrow dinlerse her kültür takıntılı türk'ün din hanesine yazdıracağına* emin olduğum kuzey-kuzeydoğu asya kökenli inanç. *

  (bkz: moonsorrow)
  (bkz: tuulen tytar)
  (bkz: kylan paassa)
  (bkz: altai kai)
  #1355934 :)
 12. 12.
  insanlığın belkide en eski dinlerinden biridir. temel olarak sihir ve büyüye dayanır. her hangi bir kurucusu veya kutsal kitabı olmadığı gibi, ortaya çıkış tarihide belli değildir. köken olarak anaerkil dönemde ortaya çıktığı tahmin edilmektedir.

  şamanist inanca göre dünya, yer, gök, ve yeraltı olak üzere üç kısma ayrılır.
  şamanlıktaki bir diğer inanışta, insan neslinin sonsuz bir inanışla devamlılığı düşüncesidir. şamanist olan birisi, kendini baba, dede ve atalarına ait olan bir hayatın devamı olarak görür. bunları bilir ve sayar.

  (bkz: atalar kültü)

  bununla birlikte, söz konusu bu insan kendi geleceğinide sonraki nesillerde görmektedir, ki bu durum varoluşun ana anlamıdır. bundan dolayı bu insanın görevi çocuk ve torunlarına toplumun en iyi yanlarını aşılayarak yetiştirmek ve hayata hazırlamaktır.
  #1356713 :)
 13. 13.
  türklerin eski dini olduğunu nihal atsız gibi bir kafatasçının kabul ettiği ama tarihçilerimizin kabul etmediği inanç. kime inanalım kardeşim biz de şaşırdık.
  #1356823 :)
 14. 14.
  acilen koruma altına alınması, ve pilot toplulukları oluşturulması gereken inanç sistemi. kültürel asimilasyondan ancak bu şekilde kurtulabiliriz kanımca.
  #1654195 :)
 15. 15.
  bütün dinlerin çıkış kaynağı olarak görülen şamanizmin kökenleri i.ö 50 binli yıllara kadar dayanır. doğaya tapınma, doğaya hükmeden güçlere tapınmayı temel alan bir inanç şeklidir. bütün dünya coğrafyasında şamanizme inanmış insanların bu dini uygulayış biçimi küçük farklılıklar gösterse de birbirine benzer çok fazla yanı vardır. şamanizm inanışı budizm, hristiyanlık, lamaizm ve islamiyet gibi dinlerin içerisinde bile kendine özgü formlarını bu dinlerle kaynaştırarak varlığını sürdürmektedir.bir çok dinde bulunan dinsel geleneklerinin temelinin çıkış noktası aslında şamanizmdir.

  şamanizm inanışına göre bütün evren iyi ve kötü ruhların kontrolündedir, yaşam bir nevi iyi ve kötü ruhların savaşımıdır. insan ise bu savaşımın arasında yaşamını sürdürmektedir.iyi ve kötü ruhlarla insan arasında aracılık yapma gücüne ise sadece şamanlar sahiptir. şamanlar aynı zamanda kabilelerin büyücüsü, hekimi ve bilge kişisidir.

  şamanlık sonradan öğrenilen bir meslek değildir. atadan çocuğa geçer.

  Arap dünyasında mezar taşı yoktur. Ölünün toprakla bütünleşmesi ve zaman içinde kaybolması istenir. Kutsanması günahtır. Mezarlara taş dikilmesi ve bu taşın san'at eseri hâline getirilecek kadar süslenmesi islam coğrafyasında sadece Anadolu'da görülmektedir. Şaman geleneğinin devamı olarak Anadolu'da mezarlara ölenlerin sevdiği eşyalar bile konmaktadır. Gelin ve genç kızların mezarları tel ve duvaklarla süslenmektedir.

  Anadolu"da halk arasında "nazar" olgusu çok yaygın bir inançtır. Bâzı insanların olağandışı özellikleri olduğu ve bunların bakışlarının karşılarındaki kimselere rahatsızlık verdiğine, kötülük yaptığına inanılır. Bunun önüne geçmek için "nazar boncuğu", "deve boncuğu", "göz boncuğu" v.s. takılır. Nazar olgusu da eski Türk inançlarındandır. Yine, istenmeyen bir olay duyulduğunda tahtaya el ile tokmak gibi üç kere vurulması da, kötülükten korunmak, kötü ruhların duymasını önlemek amacına yönelik eski bir Şaman inanışıdır.

  Kurşun Dökme de Şaman geleneklerinden kalan bir âdettir. Şamanlar bu ritüele "Kut Dökme" anlamına gelen "Kut Kuyma" adını vermişlerdi. insana musallat olan kötü ruhların olumsuz etkisini ortadan kaldırmaya yönelik olarak çok eski dönemlerde uygulanan sihir kökenli bir ritüeldi. Kurşun dökme, obsesyondan kurtarma yöntemlerinden biri olarak kullanılmış ve günümüzde de Anadolu'da halk gelenekleri arasında yaşamaya devam etmektedir.

  daha bir çok şaman ritüeli ve alışkanlıkları anadoluda devam ettirilmektedir.
  #2376659 :)
 16. 16.
  (bkz: tengricilik)
  #2835375 :)
 17. 17.
  sekiz bin yıllık köklü bir gelenek, din.

  günümüzde bir takım edevatın kirli ve fitneci emellerine alet ettikleri ancak bunu yaparak şamanizmin özüne en büyük hakareti ettiklerini, en büyük zararı verdiklerini gördükçe üzülüyorum.
  #2871613 :)
 18. 18.
  atsızcıların sevdikleri bir dindir.
  #2874080 :)
 19. 19.
  yunanlardan copy paste bir dindir. zira göktanrı zeusla, yertanri da hadesle birebir benzer olup ayni islevi görür.
  #2874088 :)
 20. 20.
  en önemli dinbilimcilerden olan jean-paul roux tarafından din olarak kabul edilmeyen ve fakat dinin bir yönü olarak açıklanan sosyal vakıa. işin ilginci roux'nun fransız olmasıdır.
  ayrıntılı bilgi için bkz: türklerin ve moğolların eski dini - j.p roux
  #2964121 :)
 21. 21.
  doğaya tapma temeline dayalı eski türk dinidir.

  --spoiler--
  http://www.turkleronline.com/saman/samanlik.htm
  --spoiler--
  #3094429 :)
 22. 22.
  rahiplerinin farklı maddeler kullanarak boyutlar arasında yolculuk yaptıklarına, geleceği gördüktelerine, dokuma ile iyileştirme gibi yeteneklere saihp olduklarına inanılan din.**
  #4087410 :)
 23. 23.
  toplumumuzda şamanlıktan geriye kalan izler:

  kümbetler
  halı-kilim desenleri
  kurşun dökme
  nazar
  içki
  dede-saman
  ölüm
  kurban
  mezartaşı
  40 sayısı
  müzik
  mum
  ay
  #4205035 :)
 24. 24.
  özellikle Orta Asya'da Turklerde ve Uzakdogu'da gorülen doğa üstü ruhlara inanma temeline dayanan inanç sistemi.
  #4758982 :)
 25. 25.
  (bkz: atalar kültü)
  #4918977 :)