öget öktem tanör

 1. 1.
  Şu anda istanbul Kültür Üniversitesi psikoloji bölümünde fizyolojik psikoloji dersi vermektedir. Yaşına rağmen gayet akıcı bir şekilde ders anlatmaktadır. Sesinin kısıklığına aldanarak çok yavaş geçtiğini sandığımız dersler sonunda onlarca sayfa bilgi edinmiş olarak çıkarız dersinden. Öğrencileriyle göz teması kurmadan ders anlatması sadece soru sorulduğunda soran öğrenciye doğru dönmesi dikkat çekmektedir. Onun için, derse girilip çıkılması problem değildir ancak fısır fısır konuşulması onu gerçekten çok sinirlendirir. 75 yaşında olmasına rağmen şu anda devam ettiği bir ispanyolca kursu vardır. Ders anlatırken sanki bir tiyatro sahnesinde gibidir. Verdiği örnekte "mesela ben bu tahta kalemini yere atsam..." diyorsa hiç beklememenize rağmen o tahta kalemini yere atar. Denge kaybı örneklerinde de dengesini kaybetmiş gibi yapar ki gerçekten çok inandırıcıdır. Dersine girmekten memnun olduğum bir derya deniz hocadır. çok sayıda yayınları vardır:

  ÖGET ÖKTEM ‘in YAYINLARI
  1) ÖKTEM, Öget (1972) : Eysenck’in Şahsiyet Görüşü Üzerine Çalışma . i.Ü.Edebiyat Fakültesi. (Teksir Edilmiş Ders Notları.
  2) ÖKTEM (Tanör) Öget (1981) : Anksiyetenin Öğrenme ve Hafizaya Etkisi. istanbul. (Kitap – Doktora Tezi.)
  3) ÖKTEM-TANÖR, Öget (1982) : “Anksiyetenin Öğrenme ve Hafızaya Etkisi”, Psikoloji Dergisi, Cilt 4,Sayı 16,ss.31-35, (1982 II.Ulusal Psikoloji Kongresinde bildirilmiştir.
  4) ÖKTEM-TANÖR ,Öget (1984) : “Acıkma’nın Psikolojisi”, Pedagoji Dergisi, Sayı 2, ss.201-210.
  5) ÇELEBi,Arif, ÖKTEM,Öget,ÖZCAN,Hıfzı (1985) : “Ani ve Şiddetli Uyarılara Karşı irkilme,Ekokinezi ve Ekolali Tepkisi Veren iki Vaka Üzerine”, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Guraba Hastanesi Dergisi, Cilt 12,Sayı 3-4,ss178-189. (1985 XXI.Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresinde bildirilmiştir.)
  6) DEYMEER,Feza, ÖKTEM-TANÖR,Öget,GÖKYiĞiT,Ayşen, ÖZDEMiR,Coşkun (1986) : “Spontan Düzelme Gösteren Bir SSPE Olgusu”, istanbul Üniversitesi istanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, Cilt 49,Sayı 4,ss.153-158.
  7) GÖKÇE,Hayat, ÖKTEM,Öget (1987) : “Tek Yanlı Hipokampus Lezyonlarında Hafıza Defekti”,i.Ü.istanbul Tıp Fakültesi Mecmuası,Cilt 50,ss.737-744.
  8) ÖKTEM,Öget (1988) : “Medial Temporal Lob Ya da Hipokampus Lezyonuna Bağlı Yakın Bellek Kusuru Gösteren iki Vaka” , Psikoloji Dergisi , Cilt VI,Sayı 22,ss.63-67.
  9) ÖKTEM,Öget (1988) : “Demansta Nöropsikolojik Tanı”,ss.162-168 in: 3. Nöroloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. istanbul Tıp Fakültesi. (Kitap)
  10) SLOBIN,Dan I., TALAY,Ayshe, ÖKTEM-TANÖR,Öget (1988) : “Aphasıa In Turkish : Speech Production In Broca’s and Wernicke’s Patients” ,Paper presented to Symposium on Grammatical Impairment in Non-Indo-European Languages,Academy of Aphasia, 26th Annual Meeting,Montreal (Oct.16-18,1988)
  11) ÖKTEM,Öget (1988) : “Afazi Muayenesi”, ss.154-156 ; “Mental Durum Muayenesi”, ss.156-161 , in : Edip Aktin, Sara Bahar,Nörolojik Muayene ve Teşhiste Temel Bilgi, Filiz Kitabevi,istanbul.
  12) ÖKTEM,Öget, ÖZCAN,Hıfzı (1989) : “1983-89 Yılları Arasında Gördüğümüz Afazik Hastaların Değerlendirilmesi”, II. Milli Nöroloji Kongresi,Ekim 1989,Bursa(Abstract).
  13) ÖKTEM,Öget (1991) : “Afazi”.Bölüm VI ss.33-38; “Demans”,Bölüm VII ss. 39-40, in: Nöroloji Ders Notları(istanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri),Ak Basımevi,istanbul.
  14) ÖKTEM, Öget, ÖZCAN,Hıfzı (1991) : “Okumanın Nörofizyolojisi,Agrafisiz Aleksi ve’Korunan’ Okuma Becerisi”, Nöropsikiyatri Arşivi ,Cilt 28, Sayı 2-4. ss73-81.
  15) ÖKTEM, Öget (1992) : “Özel Bir Öğrenme Güçlüğü : Geleşimsel Disleksi”, ss.52-56. 60-61 in: istanbul Tıp Fakültesi NÖROLOJi 6. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu ,Ak Basımevi,istanbul.
  16) ERAKSOY,Mefkure, ÖKTEM,Öget, ÇALAK,Erdoğan, ÖZCAN,Hıfzı (1992) : “Multipl Sklerozda Kognitif ve Psikiyatrik Bozukluklar”, Nöropsikiyatri Arşivi , Cilt 29,Sayı 2, ss.65-70.
  17) ÖKTEM-TANÖR, Ö. (1992) : “Three Cases Of Pure Alexia and ‘Preserved’ Reading Capacity”,Fifth International Aphasia Rehabilitation Conference. Zurich,September 2-4,1992. ABSTRACTS. (Not: Bildirinin tam metni ilişiktedir.)
  18) ÖKTEM, Öget (1992) : “Sözel Bellek Süreçleri Testi (SBST) – Bir Önçalışma”,Nöropsikiyatri Arşivi, Cilt 29,Sayı 4, ss.196-206.
  19) ÖKTEM,Öget (1993) : “Hidrosefali’de Bellek Bozukluğu – Bozulma Başlıca Hangi Süreçleri Tutar”, Nöropsikiyatri Arşivi, Cilt 30, Sayı 2, ss.281-296.celona,Spain
  20) ÖKTEM-TANÖR, Ö.,BAYKAN-KURT, B., AKMAN-DEMiR, FG, GÜRViT, iH, SERDAROĞLU, P. (1993) : “Neuropsychological Follow-up of 12 Patients With Neuro-Behçet’s Disease”. La Revue De Medecine Interne , Vol. 14-Suppl 1, p.74 (6e Conference Internationale sur la MALADIE DE BEHÇET). (Not :Bu poster bildirisinin tam metni ilişikte sunulmuştur.)
  DOÇENTLiK SONRASI YAYINLARI
  21) BAYKAN-KURT,B, ÖKTEM-TANÖR Ö, BAHAR S, KONYALIOĞLU R, TUMAÇ A, GÖK Ş, GÜRViT H, GÜRSOY G, ERAKSOY M (1994) : “Multipl Skleroz’da Kognitif ve Psikiyatrik Bozukluklar ile MRG ve Klinik Bulguların ilişkisi”. (Poster Bildirisi). Multupl Skleroz Sempozyumu, 8-11 Mayıs l994,istanbul. Özet Kitabı.
  22) BAYKAN-KURT B, ÖKTEM-TANÖR Ö, BAHAR S, KONYALIOĞLU R, TUMAÇ A, GÖK Ş, GÜRViT H, GÜRSOY G, ERAKSOY M (1994) : “The Relationship Between Cognitive and Psychiatric Disturbances,and MRI and Clinical Findings in MultipleSclerosis”. Journal of Neurology,Supplement to Vol. 241, l994,Abstracts of Symposia and Free Communications. Fourth Meeting of the European Neurological Society, 25-29 June 1994,Barcelona,Spain. (Not: Bu bildiri yeni bir çalışma olmayıp,21 no.da gösterilen bildirinin ingilizce sunumudur.)
  23) ÖKTEM-TANÖR,Öget (1994) : “Neuropsychology in Turkey”. Pp.120-121 in: A.N.A.E., 27:114-1121 : Neuropsychology in Europe : A partiah account of history and perspective.
  24) ÖKTEM-TANÖR, Öget (1994) : “Yeni Bir Sözel Bellek Testi”. VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi. Bildiri Özetleri. 21-23 Eylül,1994,izmir,s.77. (Not : Bu bildiri esas alınarak yazılan makale daha sonra 1966’da Türk Psikologlar Derneği yayınıbir kitapta yayınlanmıştır; bu yayın aşağıda ayrıca gösterilecektir.)
  25) ÖKTEM,Öget (1994) :”Nöropsikolojik Testler ve Nöropsikolojik Değerlendirme”. Türk Pikoloji Dergisi, Cilt 9,Sayı 33, ss.33-44 (Özel Sayı-Psikolojik Testler I).
  26) KURT BB, TANÖR ÖÖ, ÜNAL S, MUDUN A, GÖKYiĞiT A. (1994) : “The Correlation Between Cognitive Deficits and SPECT in Partial Epilepsy”. (Poster presentation.) 3rd Mediterranean Epilepsy Conference. October,24-26,1994,istanbul (Abstract Book).
  27) ÖKTEM-TANÖR,Öget (1995) : “Defpeanicits in Attention,Concentration and Memory After Traumatic Experience”. IV.E.C.O.T.S.Fourth European Conference on Traumatic Stres.
  28) ÖKTEM-TANÖR,Öget (1996) : “Yeni Bir Sözel Bellek Testi”. ss. 45-57 in: VIII.Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları 21-23 Eylül l994 izmir. (Eds. Y.Topsever,M.Göregenli). Türk Psikologlar Derneği l996. (Not: Bu makale, 24.sıra no.daki Kongre bildirisi esas alınarak yazılmıştır.)
  29) ÖKTEM,Öget (1996) : “Nöropsikoloji”. Türk Nöropsikoloji Bülteni,Cilt 2,Sayı 4, ss.26-30.
  30) ÖKTEM-TANÖR Ö, AKMAN-DEMiR G, TUMAÇ A, TASÇI B,GÜRViT H, BAYKAN-KURT B, SERDAROĞLU P (1996) : Neuropsychological Findings in Neuro-Behçet’s Disease”. Revue du Rhumatisme, English Edition,l966,63,no.7-8, Suppl.:551. VIIth International Conference on Behçet’s Disease. (l996,Tunis). (Sözlü Bildiri)
  31) ÖKTEM-TANÖR, Öget (1997) : “Attention,Concentration,Memory,and Executive Functions After Prolonged Traumatic Experience”. P.580 in: Recollections of Trauma – Scientific Evidence and Clinical Practice. (Eds. JD Read,DS Lindsay). Plenum Pres,New York and London,1997. (Proceedings of a NATO Advanced Study Institude on Recollections of Trauma: Scientific Evidence and Clinical Practice, held June l996,Port de Bourgenay, France.
  32) ÖKTEM.Öget (1997) : “Nöropsikoloji”. Bilim ve Ütopya,Ağustos 1997,Sayı 38, s.12.
  33) ÖKTEM,Öget (l997): “A Neuropsychological Test Battery For the Diagnosis of Early Alzheimer’s Disease”. An International Symposium on Neurophysiological and Neuropsychological Assessment of Mental and Behavioral Disorders. August 29-31,1997,Bursa. Abstract Book,s.6 (Sözlü Bildiri). (Society of Biological Psychiatry, Publication No. 2)
  34) ÖKTEM,Öget (l997) : “Neuropsychological Assessment of ‘Hypofrontality’ in Schizophrenia”. An international Symposium on Neurophysiologicaland Neuropsychological Assessment of Mental and Behavioural Disorders. August 29-31,1997,Bursa.Abstract Book, s.14 (Sözlü Bildiri). (Society of Biological Psychiatry, Publication No.2).
  35) ÖKTEM-TANÖR,Öget (1997) : “Şizofreni’nin Nöropsikolojisi”. “Şizofreni’de Morfolojik Görüntüleme ve Nöropsikolojik izdüşümü” başlıklı panelde yapılan konuşma. 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1-4 Ekim 1997, Antalya. Özet Kitabı,s.296-297..
  36) AKMAN-DEMiR G, BAYKAN-KURT B,SAiP S, ÖKTEM-TANÖR Ö, TUMAÇ A, A
  ALTINTAŞ A, KANTARCI O, SiVA A, ERAKSOY M. (1997): “Multipl
  Skleroz’da Kognitif Tutulum”. 33. Ulusal Nöroloji Kongresi, 24-28
  Ekim, 1997, Antalya. Özet Kitabı,s.24-25.
  37) ÖKTEM-TANÖR,Öget (1997) :”Memory,Attention and Executive Functions After
  Trauma”. Fifth European Conference on Traumatic Stress ESTTS,
  The Bi-annual Conference on Traumatic Stress,29 June-3 July,1997,
  Maastricht,Hollanda, Abstract Book,p.70. (Sözlü Bildiri)
  38) BAYKAN-KURT B, ÖKTEM-TANÖR Ö, BAHAR S, KONYALIOĞLU R,
  TUMAÇ A, GÖK Ş, GÜRViT H, GÜRSOY G, ERAKSOY M (1997) :
  “The Relationship Between Cognitive and Psychiatric Disturbances
  and the MRI and Clinical Findings in Multiple Sclerosis”. Medical
  Bulletin of istanbul Medical Faculty, Vol.30,No.1,pp.57-63.
  39) BAYKAN-KURT B, ÖKTEM-TANÖR Ö, ÜNAL S, MUDUN A, GÖKYiĞiT A
  (1998) : “The Correlation Between Cognitive Deficits and SPECT in
  Partial Epilepsy”. Medical Bulletin of istanbul Medical Faculty,
  Vol.31,No.1,pp.16-21.
  40) ÖKTEM-TANÖR Ö, BAYKAN-KURT B,GÜRViT i H, AKMAN-DEMiR A, SERDAROĞLU P (1999) : “Neuropsychological follow-up 12 patients with neuro-Behçet disease”..Journal of Neurology, 246,pp.113-119
  41) ÖKTEM, Öget (1999) : “Demansların Tanısında Nöropsikolojik Muayene”.
  Nöropsikiyatri Arşivi. 36(2), ss. 52-60.
  42) ÖKTEM, Öget (1999) : “Gelişimsel Bir Öğrenme Güçlüğü (Gelişimsel Disleksi)”,
  ss.300-309 in : Ben Hasta Değilim. (Ed.Aysel Ekşi).Nobel Tıp
  Kitabevi, istanbul.
  43)ÖKTEM, Öget (2000) : “Demansın Nöropsikometrik Değerlendirilmesi”. 9.Anadolu Psiki-
  yatri Günleri. 13-17 Haziran 2000,Edirne. Ss227-229 Tam Metin
  Kitabı.
  PROFESÖRLÜK SONRASI YAYINLARI
  44)CiNAN, S, ÖKTEM –TANÖR , Ö (2002) : “An attempt to discriminate different
  Types of executive funcions in the Wisconsin Card Sorting Test.
  Memory, 10(4), 277-289.
  45) ÖKTEM,Öget (2003) : “Demansların Nöropsikolojik Değerlendirilmesi”. Ss.67-81 in :
  Alzheimer ve Diğer Demanslar. (Ed.Kaynak Selekler). Güneş
  Tıp Kitabevi, Modern Tıp Seminerleri Dizisi,26, Ankara.
  46) ÖKTEM, Öget (2003) : “Alzheimer Hastalığının Erken,Orta ve ileri Dönemlerinde
  Genel Kognitif Profil”. ss.100-111 in : Beyin ve Nöropsikoloji.
  (eds. Sirel Karakaş,Ceyla irkeç,Nevzat Yüksel),Çizgi Tıp
  Yayınevi, Ankara.
  47) AKÇA KALEM,Ş., ÖKTEM,Ö., HANAĞASI,A.H., EMRE,M. (2003) : Alzheimer
  Hastalığını Değerlendirme Skalası – Kognitif Alt Skorunun
  (ADAS-Cog) Betimsel istatistik Değerlerinin Bir Normal Erişkin
  Türk Örnekleminde Saptanması”. Nöropsikiyatri Arşivi,40(1-2),
  ss.13-25.
  48) ÖKTEM, Öget (2004) : “Psikodramada ‘Hatırlama’ “. Dr.Abdülkadir Özbek Psikodrama
  Enstitüsü. Sahnesel Etkileşim,Grup Psikoterapisi,Sosyometri .
  (Psikodrama Yöneticiliği Tezi), istanbul. (Tez kitapçığı).
  49) ÖKTEM,Öget,BAR,SZ,AKTiN,E.(2004) : “Afazi,Apraksi,Agnozi”. ss.85-92 in: Nöroloji (Ed.E.Öge),Nobel Tıp Kitabevi,istanbul.
  50) ÖKTEM,Öget (2004) : “Afazi Muayenesi”,ss.121-122 in:Nöroloji.(Ed.E.Öge).Nobel Tıp Kitabevi,istanbul.
  51) ÖKTEM,Öget (2004) : “Mental Durum Muayenesi”. Ss.125-126 in:Nöroloji. (Ed.E.Öge). Nobel Tıp Kitabevi,istanbul.
  52) ÖKTEM,Öget (2004): “Nöropsikoloji”, ss.168-177 in: Nöroloji. (Ed.E.Öge).Nobel Tıp Kitabevi,istanbul.
  53) ÖKTEM,Öget (2004) : “Klinik Bakış Açısıyla”. Ss.115-132 in: BiLNOT Bataryası El Kitabı :Nöropsekolojik Testler için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları.(Ed.Sirel Karakaş).Dizayn Ofset. Ankara.
  54) ÖKTEM,Öget (2005) : “Çocukta Dil Gelişiminin Nöral Temelleri”. (Sözlü Bildiri) : Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği’nin düzenlediği III.Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi,2-4 Haziran,Ankara.(Kongre Kitabı, ss.24-25).
  55) ÖKTEM,Öget (2005) : “Bedside examination of mental state for dementia” (sözlü bildiri) : Workshop 2.7.NEUROPSYCHOLOGICAL EVALUATION : FROM BEDSIDE TO LABORATORY. in: 21st International Conference of Alzheimer’s Disease International. Sept.28-Oct.1, istanbul.
  56) ÖKTEM,Öget (2005) : “Nöropsikolojik Değerlendirmenin Genel ilkeleri”. (Sözlü Bildiri) : II. Ulusal Kognitif Nöroloji Sempozyumu (25-29 Mayıs,Marmaris),Kurs ve Özet Kitabı, s.65).
  57) ÖKTEM,Öget (2006) : “Epilepsinin Nöropsikolojik Boyutu”. 5.Ulusal Epilepsi Kongresi, Bursa (Kongre Kitabı,s.65).
  58) ÖKTEM,Öget (2006): “Neuropsychological Assessment of Patients With Suspected Dementia”. (Sözlü bildiri). Abstracts of the 13th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. istanbul, Aug.28_Sept. 2. International Journal of Psychophysiology, 61(3), p.306.
  59) ÖKTEM,Öget (2006) : “Agrafisiz Aleksi ve ‘Korunan’ Okuma Becerisi : Bir Olgu Sunumu”. (sözlü bildiri) : Kognitif III, Uluslar arası Kognitif Nörobilim Sempozyumu, 17-21 Mayıs. Tünk Nöroloji Dergisi, 12(4),Ek 3,ss.34-35.
  60) ÖKTEM,Öget (2006) : : Davranışsal Nörofizyolojiye Giriş. Nobel Tıp Kitabevi, istanbul.
  61) ÖKTEM,Öget (2006) : “Demansların Değerlendirilmesinde Taranması Gereken Bilişsel Süreçler”. (Kurs konuşması). Türkiye için Nöropsikolojik Testlerin Standardizasyonu (TNTS) Grubu Kursu 1. Kurs Kitabı: Demansta Bilişsel Tarama. (Eds.)
  62) Yeşilot N, Sheu M,Öktem-Tanör Ö,Serdaroğlu P,Akman-Demir G (2006) : Silent Neurological Involvement in Behçet’s Disease.Clin.Experim.Rheumatology, 24(5),65-70.
  63) ÖKTEM-TANÖR,Öget (2006): Konuşma ve Dil Bozuklukları. (Çeviri). Bölüm 23,pp.413-429 in: (Çev.Ed.M.Emre) Adams and Victor’s Principles of Neurology, Güneş Kitabevi, Ankara.
  64) ÖKTEM, Öget (2007) : “Neuropsychological Assessment of Dementia”. (sözlü bildiri). Abstract Book. P.49. IPA 2007 European Meeting, 3-6 Mayıs,istanbul.
  65) ÖKTEM, Öget (2007) : “Psikoşirürji Öncesi ve Sonrası Nöropsikolojik Değerlendirme”. (Psikoşirürji Paneli’nde sözlü bildiri). Türkiye Psikiyatri Derneği II.Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumu. 25-28 Nisan,Çeşme,Bildiri Özet Kitabı, s.35.
  66) Gürses C, Kınay D,Kulaksızoğlu IB,Sencer S,Bebek N,Baykan B,Gökyiğit A,Öktem-Tanör Ö. (2007) : An Unspecified Clinical Syndrom in Mentally Retarded Patient with Bilateral Mesial Temporal Sclerosis. Epilepsia. Vol**,no.*,pp.1-7.
  67) Özdeniz Varan E, Öktem Tanör Ö, Gürvit H. (2007): “Rey Karmaşık Figür Testi ve Tanıma Uygulaması (RKFT-T): Bir Yetişkin Türk Örneklemi Üzerinde Norm Belirleme Çalışması.” Türk Nöroloji Dergisi, 136, 387-394.
  68) ÖKTEM,Öget (2007): Fizyoloji Ders Notları (Psikoloji Öğrencileri için). istanbul.
  69) ÖKTEM,Öget (2008) : “Epilepside Nörokognisyon. Pp.549-558 in:EPiLEPSi. (EDS. i.Bora,S.N.Yeni,C.Gürses). Nobel Tıp Kitabevleri, istanbul.
  70) ÖKTEM,Öget (2008) (Çeviri): “Afazi,Apraksi,Agnozi”. (Yazarı: J.C.M.Brust). pp.35-38 in:Güncel Nörolojik Tanı ve Tedavi, Current Diagnosis and Treatment” serisi (ed.J C M Brust, çeviri ed.M.Emre). Güneş Tıp Kitabevi, Ankara.
  71) ÖKTEM,Öget (2008) : (Sözlü Bildiri): “Bellek Tek Bir Bütün Değildir (Klinik Bakış Açısıyla)”. XV. Ulusal Psikoloji Kongresi,2-5 Eylül,istanbul. http://www.psikolojikongresi.org
  72) ÖKTEM,Öget (2008) : (Nöropsikoloji Paneli’nde Konuşma): “Klinik Nöropsikoloji”. XV.Ulusal Psikoloji Kongresi ,2-5 Eylül,istanbul. http://www.psikolojikongresi.org
  73) ÖKTEM,Öget (2009) : “Demans Tanısında Klinik Nöropsikolojik Değerlendirme”. Türkiye Klinikleri. Nöroloji. Alzheimer Özel Sayısı. 2(1), 5-9.
  74) ÖKTEM TANÖR,Öget (2009): (Panel Konuşması) “Bellek Bölünmez Bir Bütün Değildir”. Türk Nöroloji Dergisi. Cilt 15 Ek (Supplement 1),Mart 2009, pp.96-97.

  yayın kaynağı:[null http://www.halic.edu.tr/akademik-kadro/ogettanor ]
  #11863007 :)